Levent Korkut

Alt-kimlik diktatörlükleri

 Özgürlükleri esas alan bir devlet sisteminin bireyleri zorla belli aidiyetlere hapseden, kişilerin ait oldukları etnik, dilsel, kültürel ve dini gurupları dost ve düşman olarak nitelendiren bir sosyal mühendislik anlayışından uzak durması gerekir. Bireylerin mensubu bulundukları her gurup değerli ve korumayı hak eder nitelikte olduğu zaman özgürlük rejimi de gerçek değerini bulacaktır. Ancak, bu söylenenler özgürlükçü sistemlerin her türlü kimlik alanını ...

Devamı... »

Etnik sorunlar ve küreselleşme

Küreselleşmenin devletler üzerindeki etkisi tartışılan bir konu. Uzmanların ve düşünce kuruluşlarının genel değerlendirmesi gün geçtikçe etkisini daha çok hissettiğimiz küreselleşmenin devletleri dört ana alanda zorlayacağı yönünde. Devletlere baş etmesi gereken yeni sorun alanları, küresel sermaye hareketlerinin iktisadi kalkınma alanında ortaya çıkardığı belirsizlikler, soğuk savaş sonrası dönemde dünyanın tanık olduğu çok hareketli ve hızlı kaotik siyasi gelişmeler, kimlik temelli politikalarda görülen ...

Devamı... »

Yargı organı ve dokunulmazlıklar

Yargı reformu, hem hukuk devletinin hem de demokratikleşmenin en önemli unsurlarından biridir. Demokrasisini güçlendirmek isteyen ülkelerin vazgeçemeyecekleri bir faaliyet alanı adalet ve yargı sisteminin gözden geçirilmesidir. Yargının bu önemi demokratik toplumlarda bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence mekanizması olmasından kaynaklanıyor. Demokrasi, kimin yöneteceğine cevap veren en katılımcı ve sivil yöntem. Ancak, demokrasi hukuk devleti olmaksızın kişilerin özgürlüklerini garanti altına alamaz. Bir ...

Devamı... »

Dokunulmazlık demokrasinin güvencesi mi?

Milletvekili dokunulmazlığı 1789 Fransız devriminden sonra başlatılmış bir uygulama. Uygulamanın amacı olarak yargının yasama organına müdahalesinin önlenerek katı bir kuvvetler ayrılığı ilkesinin yaşama geçirilmesi, halkın temsilcileri olan milletvekillerinin yürütme organına karşı korunması ve yasama organının yargı da dâhil diğer devlet organlarına üstünlüğü gösterilmiş. İşin siyasi boyutuna bakıldığında, milletvekili dokunulmazlığı kurumunun kabul edilmesinin altında devrimi gerçekleştiren siyasi güçlerin, Kral ve mutlakıyet ...

Devamı... »

Dokunulmazlık üzerine

Ülkemizde milletvekilleri iki güvenceden yararlanırlar. Bu güvencelerden ilki kürsü dokunulmazlığı ya da yasama sorumsuzluğu olarak bilinen kurumdur. Yasama dokunulmazlığı milletvekillerinin parlamento çalışmaları sırasında söylediği sözlerden ve paylaştığı görüşlerden dolayı herhangi bir takibata maruz kalmamaları anlamına gelir. İkinci güvence ise yasama dokunulmazlığıdır. Bu dokunulmazlık milletvekillerini yakalama, gözaltına alma, tutuklama ve mahkûmiyete, kısaca suç takibine karşı korur. Bu koruma geçicidir ve milletvekilinin ...

Devamı... »

Sorunları siyasetle çözme yeteneği

Türkiye’nin geçmiş dönemlerde temel siyasi sorunu stratejik hedeflerini belirleyip bu çizgide ilerleyen bir siyasi iradenin olmayışıydı. 27 Mayıs askeri darbesiyle başlayan dönem vesayet kurumlarının ağırlığını artırırken, seçimle işbaşına gelen iktidarları demokratik olmayan yöntemlerle kontrol eden mekanizmalar oluşturdu. Ama darbenin asıl etkisi bu hukuki yapılardan çok yaşanan tecrübenin siyasetçiler üzerindeki moral etkisiydi. Siyasetçiler stratejik davranıp risk alsalar dahi kriz zamanlarında sorumluluğu ...

Devamı... »

Karar sınırı aşıyor mu?

Anayasa Mahkemesi Dündar ve Gül hakkında verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Daha önce de defalarca tekrarladığım gibi, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını gerekçesiz olarak ilan etmesi, gerekçenin daha sonradan yazılıyor olması hem gereksiz tartışmalara neden olmakta, hem de bir yüksek mahkeme ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Mahkeme kendi karar alma usulünü gözden geçirerek gelecekte kararların gerekçeleri ile ilan edileceği bir sistemi hayata geçirmeyi hedeflemelidir. Gerekçe ...

Devamı... »

Diyaloğa dayalı yaklaşım

Bir ülkede yargı organı mensuplarının kendilerini nasıl değerlendirdikleri o ülkedeki yargı sisteminin doğasını anlamaya yardımcı olur. Farklı anlayışlara sahip yargıçlar tüm hukuk sistemlerinde bulunur. Bu anlayışlara tam olarak ideoloji diyemesek de geniş anlamda dünya görüşlerini ve bakış açılarını yansıtır. Özellikle yüksek mahkemelerde görev yapan yargıçlar sahip oldukları bu anlayışları kararlarına bir şekilde yansıtırlar. Bu nedenle yargı organlarının yerleşmiş içtihatları önem ...

Devamı... »

Yargıyı eleştirmek

Yargı organlarının verdiği kararlar hukuk çevrelerinde ve toplumda tartışma yaratabilirler ve mahkeme kararları eleştirilebilir. Mahkemelerin kararlarını benimsemek ya da saygı duymak demokratik rejimlerde kişilerin değerlendirmelerine açık olmalıdır. Aksini savunmak ifade özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelir. Kişilerin kendi düşüncelerini özgürce oluşturmaları ve serbestçe paylaşmaları ifade özgürlüğünün özünü oluşturur. İfade özgürlüğü aynı zamanda konuların kamuya açık bir şekilde tartışılarak farklı görüşlerin ortaya çıkması ...

Devamı... »

Bireysel başvurunun değeri

Dünya devletlerine baktığımızda refahın ve huzurun egemen olduğu sistemlerin demokrasi ve hukuk devleti kurallarına yer veren anayasal demokrasiler olduğu ortaya çıkıyor. Anayasal demokrasiler mükemmel rejimler değil, bu devletlerde haksızlıklar oluyor, yolsuzluklar ortaya çıkıyor, ayrımcılık yapılıyor. Ancak bir karşılaştırma yapıldığından demokratik rejimlerini pekiştirmiş hukuk devletlerinin diğerlerine göre açık ara önde olduğunu görebiliriz. Günümüz toplumlarında hukuk devleti ilkesinin önemi giderek artmakta. Hatta ...

Devamı... »